Agregate të ndryshme

Lexalko ju mundëson konsulencë në përzgjedhjen e cekicit të duhur për makinerinë tuaj. Zgjedhja e cekicit të duhur garanton stabilitet të makinerisë, jetëgjatesi si edhe eficencë në punë. Për më shumë informacion si edhe për preventiva të cekicëve te rinj apo të përdorur kontaktoni në numrin e mëposhtëm.

Lexalko ju mundëson pajisjen e makinerisë  suaj me agregatin e përshtatshëm duke marrë parasysh të gjitha kërkesat teknike si edhe kushtet e kantierit, për këtë ju ofrojmë asistencë , konsulencë si edhe preventivë të agregateve të reja dhe të përdorura.